Indeks Članka

1.OPĆE ODREDBE
1.1 Ovi opći uvjeti poslovanja su važeći za sve poslovne odnose u kojima Derma d.d. Varaždin, Podravska ulica 13, nastupa sa pozicije otkupljivača i/ili prerađivača (dalje u tekstu: Naručitelj/Kupac), u skladu sa Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i drugim pozitivnim propisima u R. Hrvatskoj.
1.2 Opći uvjeti poslovanja nadopunjuju posebne pogodbe među ugovarateljima i obvezuju ih kao i posebne pogodbe. U slučaju neslaganja općih uvjeta sa posebnim pogodbama vrijede posebne pogodbe.
1.3 Ukoliko uvjeti dobavljača u potpunosti ili djelomično odstupaju od ovih općih uvjeta oni su za Naručitelja/Kupca neobvezujući, osim ako nisu ugovoreni posebnim pogodbama, pismenim putem. Prihvaćanje narudžbe od strane Dobavljača/Prodavatelja ima se smatrati da je Dobavljač/Prodavatelj istovremeno prihvatio i opće uvjete Naručitelja/Kupca, te da je s istima upoznat.

eu4

eu2

operativni program

eu 3

bisnode