Indeks Članka

1.OPĆE ODREDBE
1.1 Ovi opći uvjeti poslovanja su važeći za sve poslovne odnose u kojima Derma d.d. Varaždin, Podravska ulica 13, nastupa sa pozicije otkupljivača i/ili prerađivača (dalje u tekstu: Naručitelj/Kupac), u skladu sa Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i drugim pozitivnim propisima u R. Hrvatskoj.
1.2 Opći uvjeti poslovanja nadopunjuju posebne pogodbe među ugovarateljima i obvezuju ih kao i posebne pogodbe. U slučaju neslaganja općih uvjeta sa posebnim pogodbama vrijede posebne pogodbe.
1.3 Ukoliko uvjeti dobavljača u potpunosti ili djelomično odstupaju od ovih općih uvjeta oni su za Naručitelja/Kupca neobvezujući, osim ako nisu ugovoreni posebnim pogodbama, pismenim putem. Prihvaćanje narudžbe od strane Dobavljača/Prodavatelja ima se smatrati da je Dobavljač/Prodavatelj istovremeno prihvatio i opće uvjete Naručitelja/Kupca, te da je s istima upoznat.


2. CIJENA I PLAĆANJE
2.1 Cijene dogovorene između Naručitelja/Kupca i Dobavljača/Prodavatelja su bez poreza na dodanu vrijednost, a prema cjeniku Dobavljača/Prodavatelja koji je važeći u vrijeme sklapanja ugovora. Svako povećanje cijena mora biti pismeno najavljeno najmanje 30 dana prije stupanja na snagu i potvrđeno od strane Naručitelja/Kupca. Važeća cijena je cijena dogovorena u vrijeme narudžbe bez obzira na to kada je isporuka izvršena.
2.2 Dospijeće računa počinje teći od dana kada je Naručitelj/Kupac račun zaprimio. Kao dan zaprimanja računa određuje se dan kada je račun upisan u urudžbeni zapisnik Naručitelja/Kupca.
2.3 U skladu sa dogovorom Dobavljača/Prodavatelja i Naručitelja/Kupca moguća je prijevremena isplata računa. U tom slučaju Dobavljač/Prodavatelj će odobriti dodatno sniženje cijene od 0,5% za svaki tjedan za koji je račun bio ranije plaćen.
2.4 Naručitelj/Kupac sva plaćanja vrši isključivo Dobavljaču/Prodavatelju. Potraživanje koje Dobavljač/Prodavatelj ima s osnova isporuke robe prema Naručitelju/Kupcu se može prenijeti na treće osobe ili zaračunati trećim osobama samo i isključivo na temelju pismenog sporazuma sa Naručiteljem/Kupcem. Dobavljač/Prodavatelj ne smije jednostrano prebiti neko svoje potraživanje prema Naručitelju/Kupcu, osim ako se Naručitelj/Kupac s time pismeno ne suglasi ili ako su ta potraživanja pravomoćno utvrđena.
2.5 Sva plaćanja se vrše virmanski, doznakom na bankovni račun druge ugovorne strane. Ostali načini plaćanja u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i drugim propisima su mogući, ako ih obje ugovorne strane suglasno dogovore.
2.6 U skladu s ostvarenim financijskim ili količinskim prometom Dobavljač/Prodavatelj ima mogućnost Naručitelju/Kupcu odobriti poseban bonus. Postotak bonusa, te financijski ili količinski promet na koji se određeni postotak odnosi moraju biti pismeno ugovoreni i utvrđeni od ugovornih strana. Naručitelj/Kupac će obračun bonusa izvršiti do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu i o tome Dobavljaču/Prodavatelju ispostaviti račun.
2.7 U slučaju da bilo koja od ugovornih strana kasni sa plaćanjem računa druga strana joj ima pravo obračunati i potraživati zakonsku zateznu kamatu.


3.ISPORUKA ROBE
3.1 Mjesto isporuke robe je sjedište Naručitelja/Kupca, Varaždin, Podravska ulica 13. Ukoliko se roba naručuje iz inozemstva mjesto isporuke je sjedište Naručitelja/Kupca ili luka Rijeka. Ugovorne strane mogu pismenim putem ugovoriti i drugo mjesto isporuke robe. Ukoliko se isporuka vrši u sjedištu Naručitelja/Kupca ona mora uslijediti unutar radnog vremena skladišta Naručitelja/Kupca osim ako se ugovorne strane ne dogovore drugačije.
3.2 Rokove isporuke ugovorne strane ugovaraju za svaku posebnu narudžbu i vrijede od dana narudžbe. Narudžba se šalje pismenim putem, a u posebnim okolnostima telefonski. U slučaju da Dobavljač/Prodavatelj prekorači rok isporuke robe, Naručitelj/Kupac može odustati od ugovora u cijelosti ili djelomično, ostaviti Dobavljaču/Prodavatelju dodatni rok isporuke i/ili mu zaračunati na ime ugovorne kazne zbog kašnjenja s isporukom iznos od 300,00 kn ili 50 EUR za svaki dan kašnjenja. O svakom kašnjenju sa isporukom robe Dobavljač/Prodavatelj je dužan bez odlaganja pismeno obavijestiti Naručitelja/Kupca. Ako je Naručitelj/Kupac odobrio dodatne rokove isporuke, pa ako ni unutar tih dodatnih rokova ne uslijedi isporuka, Naručitelj/Kupac je ovlašten odustati od ugovora i potraživati eventualne naknade sukladno pozitivnim propisima i ovim općim uvjetima.
3.3 Rizik propasti robe, te oštećenja, gubitka ili drugih šteta na robi je na Dobavljaču/Prodavatelju do trenutka uredne dostave na ugovoreno mjesto u skladu s ugovorom i provjere kvalitativnog (vidljivi nedostaci) i kvantitativnog stanja robe od strane Naručitelja/Kupca.
3.4 Ukoliko je već prilikom isporuke vidljivo da je roba neispravna ili oštećena Naručitelj/Kupac će o tome odmah obavijestiti Dobavljača/Prodavatelja koji je dužan takvu robu preuzeti u dogovorenom roku i zbrinuti o vlastitom trošku. Ukoliko Dobavljač/Prodavatelj tako ne postupi roba će se zbrinuti, odnosno vratiti Dobavljaču/Prodavatelju na njegov trošak.
3.5 Dobavljač/Prodavatelj je dužan robu isporučiti u naručenoj količini sa cjelokupnom dokumentacijom koja se na robu odnosi, a isporuka robe u manjoj količini od ugovorene, se smatra bitnim kršenjem ugovora. U tom slučaju Naručitelj/Kupac može odustati od narudžbe bez prava Dobavljač/Prodavatelja da mu s tog osnova postavlja bilo kakve zahtjeve. Naručitelj/Kupac može i prihvatiti dodatne isporuke robe ako ugovorne strane postignu takav pismeni dogovor.
3.6 Povrati robe mogući su isključivo u slučajevima koji su propisani Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.
3.7 Dobavljač/Prodavatelj se obvezuje robu isporučivati na standardnim euro paletama ili drugim transportnim pakiranjima, ovisno o vrsti, količini i svojstvima robe.
3.8 Za svaku isporuku robe, osim ako se ne dogovori drugačije je Dobavljač/Prodavatelj dužan pribaviti sva odobrenja, certifikate, ateste i drugu potrebnu dokumentaciju sukladno zakonskim odredbama o stavljanju robe u promet i sve to predati Naručitelju/Kupcu prilikom isporuke robe.


4.RAČUN
4.1 Svi računi se moraju ispostaviti na tvrtku Naručitelja/Kupca u jednom primjerku i ne smiju se slati uz isporuku robe, osim ako se drugačije ne dogovori. Računi se mogu ispostaviti i podmiriti prije isporuke robe samo u slučaju da je tako dogovoreno kod avansnog plaćanja. Za svaku pojedinu isporuku robe mora biti ispostavljen poseban račun sa navedenim mjestom na koje je isporuka robe izvršena.


5.KVALITETA ROBE I ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE NA ROBI
5.1 Dobavljač/Prodavatelj jamči da isporučena roba odgovara svim standardima kvalitete u skladu sa važećim zakonskim i drugim propisima koji se odnose na njenu prodaju i upotrebu, te da ne krši prava trećih, niti je njima opterećena.
5.2 O svim vidljivim ili nevidljivim nedostacima robe će Naručitelj/Kupac obavijestiti Dobavljača/Prodavatelja odmah po njihovom uočenju. Na eventualnu odgovornost za materijalne nedostatke robe primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.
5.3 Okolnost da je Naručitelj/Kupac podmirio neki račun ne znači i da je odustao od svojih prava koja mu pripadaju u skladu sa važećim propisima i ovim općim uvjetima poslovanja.
5.4 U slučaju da određeni upravni organi zatraže od Naručitelja/Kupca ispitivanje kvalitete zaprimljene robe ili takvo ispitivanje, iz opravdanih razloga provede sam Naručitelj/Kupac, troškove tog ispitivanja, ako se pokaže da roba kvalitetom ne odgovara, snosi Dobavljač/Prodavatelj.


6.OSTALI UVJETI
6.1 Za sporove među ugovornim stranama nadležan je stvarno nadležan sud prema sjedištu Naručitelja/Kupca. Naručitelj/Kupac je ovlašten Dobavljača/Prodavatelja utužiti i na stvarno nadležnom sudu prema sjedištu Dobavljača/Prodavatelja.
6.2 Za sve pravne odnose između ugovornih strana primjenjuje se pravo Republike Hrvatske osim ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore. U slučaju da za neki pravni odnos ne postoji odgovarajuća odredba u pravu RH, primjenjuje se međunarodno pravo, odnosno pravo EU.
6.3 U slučaju da su pojedine odredbe ugovora ništetne, ili bi takvima postale, ostale odredbe ugovora ostaju i nadalje na snazi. Ugovorne strane se obvezuju ništetnu odredbu zamijeniti valjanom, koja će u najvećoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništetna.
6.4 Ugovorne strane se obvezuju da će sve dobivene informacije o drugoj ugovornoj strani smatrati i zauvijek držati kao tajne. To naročito vrijedi za sve informacije koje su označene kao povjerljive i tajne ili su prepoznatljive kao poslovne tajne jedne od ugovornih strana. Javno objavljivanje činjenice da ugovorne strane surađuju je moguće samo uz izričitu prethodnu pismenu suglasnost ugovornih strana.


7.TRAJANJE UGOVORA
7.1 Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom vremena.
7.2 Ugovor sklopljen na određeno i neodređeno vrijeme može prestati raskidom, otkazom, koji se daju u pisanoj formi, ili na drugi zakonom predviđeni način.
7.3 Ugovor prestaje raskidom ako jedna od ugovornih strana krši njegove odredbe. Raskid ukoliko je jednostran mora biti u pisanom obliku, uz navođenje osnovanih razloga za raskid.
7.4 Otkaz ugovora je moguć samo uz otkazni rok od 30 dana ili duži ukoliko se ugovorne strane tako dogovore.
7.5 Sve izmjene ugovora moraju biti u pismenoj formi i kao rezultat dogovora ugovornih strana, te nije moguća jednostrana izmjena ugovora.

eu4

eu2

operativni program

eu 3

bisnode