Indeks Članka

3.ISPORUKA ROBE
3.1 Mjesto isporuke robe je sjedište Naručitelja/Kupca, Varaždin, Podravska ulica 13. Ukoliko se roba naručuje iz inozemstva mjesto isporuke je sjedište Naručitelja/Kupca ili luka Rijeka. Ugovorne strane mogu pismenim putem ugovoriti i drugo mjesto isporuke robe. Ukoliko se isporuka vrši u sjedištu Naručitelja/Kupca ona mora uslijediti unutar radnog vremena skladišta Naručitelja/Kupca osim ako se ugovorne strane ne dogovore drugačije.
3.2 Rokove isporuke ugovorne strane ugovaraju za svaku posebnu narudžbu i vrijede od dana narudžbe. Narudžba se šalje pismenim putem, a u posebnim okolnostima telefonski. U slučaju da Dobavljač/Prodavatelj prekorači rok isporuke robe, Naručitelj/Kupac može odustati od ugovora u cijelosti ili djelomično, ostaviti Dobavljaču/Prodavatelju dodatni rok isporuke i/ili mu zaračunati na ime ugovorne kazne zbog kašnjenja s isporukom iznos od 300,00 kn ili 50 EUR za svaki dan kašnjenja. O svakom kašnjenju sa isporukom robe Dobavljač/Prodavatelj je dužan bez odlaganja pismeno obavijestiti Naručitelja/Kupca. Ako je Naručitelj/Kupac odobrio dodatne rokove isporuke, pa ako ni unutar tih dodatnih rokova ne uslijedi isporuka, Naručitelj/Kupac je ovlašten odustati od ugovora i potraživati eventualne naknade sukladno pozitivnim propisima i ovim općim uvjetima.
3.3 Rizik propasti robe, te oštećenja, gubitka ili drugih šteta na robi je na Dobavljaču/Prodavatelju do trenutka uredne dostave na ugovoreno mjesto u skladu s ugovorom i provjere kvalitativnog (vidljivi nedostaci) i kvantitativnog stanja robe od strane Naručitelja/Kupca.
3.4 Ukoliko je već prilikom isporuke vidljivo da je roba neispravna ili oštećena Naručitelj/Kupac će o tome odmah obavijestiti Dobavljača/Prodavatelja koji je dužan takvu robu preuzeti u dogovorenom roku i zbrinuti o vlastitom trošku. Ukoliko Dobavljač/Prodavatelj tako ne postupi roba će se zbrinuti, odnosno vratiti Dobavljaču/Prodavatelju na njegov trošak.
3.5 Dobavljač/Prodavatelj je dužan robu isporučiti u naručenoj količini sa cjelokupnom dokumentacijom koja se na robu odnosi, a isporuka robe u manjoj količini od ugovorene, se smatra bitnim kršenjem ugovora. U tom slučaju Naručitelj/Kupac može odustati od narudžbe bez prava Dobavljač/Prodavatelja da mu s tog osnova postavlja bilo kakve zahtjeve. Naručitelj/Kupac može i prihvatiti dodatne isporuke robe ako ugovorne strane postignu takav pismeni dogovor.
3.6 Povrati robe mogući su isključivo u slučajevima koji su propisani Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.
3.7 Dobavljač/Prodavatelj se obvezuje robu isporučivati na standardnim euro paletama ili drugim transportnim pakiranjima, ovisno o vrsti, količini i svojstvima robe.
3.8 Za svaku isporuku robe, osim ako se ne dogovori drugačije je Dobavljač/Prodavatelj dužan pribaviti sva odobrenja, certifikate, ateste i drugu potrebnu dokumentaciju sukladno zakonskim odredbama o stavljanju robe u promet i sve to predati Naručitelju/Kupcu prilikom isporuke robe.

eu4

eu2

operativni program

eu 3

bisnode