Indeks Članka

2. CIJENA I PLAĆANJE
2.1 Cijene dogovorene između Naručitelja/Kupca i Dobavljača/Prodavatelja su bez poreza na dodanu vrijednost, a prema cjeniku Dobavljača/Prodavatelja koji je važeći u vrijeme sklapanja ugovora. Svako povećanje cijena mora biti pismeno najavljeno najmanje 30 dana prije stupanja na snagu i potvrđeno od strane Naručitelja/Kupca. Važeća cijena je cijena dogovorena u vrijeme narudžbe bez obzira na to kada je isporuka izvršena.
2.2 Dospijeće računa počinje teći od dana kada je Naručitelj/Kupac račun zaprimio. Kao dan zaprimanja računa određuje se dan kada je račun upisan u urudžbeni zapisnik Naručitelja/Kupca.
2.3 U skladu sa dogovorom Dobavljača/Prodavatelja i Naručitelja/Kupca moguća je prijevremena isplata računa. U tom slučaju Dobavljač/Prodavatelj će odobriti dodatno sniženje cijene od 0,5% za svaki tjedan za koji je račun bio ranije plaćen.
2.4 Naručitelj/Kupac sva plaćanja vrši isključivo Dobavljaču/Prodavatelju. Potraživanje koje Dobavljač/Prodavatelj ima s osnova isporuke robe prema Naručitelju/Kupcu se može prenijeti na treće osobe ili zaračunati trećim osobama samo i isključivo na temelju pismenog sporazuma sa Naručiteljem/Kupcem. Dobavljač/Prodavatelj ne smije jednostrano prebiti neko svoje potraživanje prema Naručitelju/Kupcu, osim ako se Naručitelj/Kupac s time pismeno ne suglasi ili ako su ta potraživanja pravomoćno utvrđena.
2.5 Sva plaćanja se vrše virmanski, doznakom na bankovni račun druge ugovorne strane. Ostali načini plaćanja u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima i drugim propisima su mogući, ako ih obje ugovorne strane suglasno dogovore.
2.6 U skladu s ostvarenim financijskim ili količinskim prometom Dobavljač/Prodavatelj ima mogućnost Naručitelju/Kupcu odobriti poseban bonus. Postotak bonusa, te financijski ili količinski promet na koji se određeni postotak odnosi moraju biti pismeno ugovoreni i utvrđeni od ugovornih strana. Naručitelj/Kupac će obračun bonusa izvršiti do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu i o tome Dobavljaču/Prodavatelju ispostaviti račun.
2.7 U slučaju da bilo koja od ugovornih strana kasni sa plaćanjem računa druga strana joj ima pravo obračunati i potraživati zakonsku zateznu kamatu.

eu4

eu2

operativni program

eu 3

bisnode