Indeks Članka

6.OSTALI UVJETI
6.1 Za sporove među ugovornim stranama nadležan je stvarno nadležan sud prema sjedištu Naručitelja/Kupca. Naručitelj/Kupac je ovlašten Dobavljača/Prodavatelja utužiti i na stvarno nadležnom sudu prema sjedištu Dobavljača/Prodavatelja.
6.2 Za sve pravne odnose između ugovornih strana primjenjuje se pravo Republike Hrvatske osim ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore. U slučaju da za neki pravni odnos ne postoji odgovarajuća odredba u pravu RH, primjenjuje se međunarodno pravo, odnosno pravo EU.
6.3 U slučaju da su pojedine odredbe ugovora ništetne, ili bi takvima postale, ostale odredbe ugovora ostaju i nadalje na snazi. Ugovorne strane se obvezuju ništetnu odredbu zamijeniti valjanom, koja će u najvećoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništetna.
6.4 Ugovorne strane se obvezuju da će sve dobivene informacije o drugoj ugovornoj strani smatrati i zauvijek držati kao tajne. To naročito vrijedi za sve informacije koje su označene kao povjerljive i tajne ili su prepoznatljive kao poslovne tajne jedne od ugovornih strana. Javno objavljivanje činjenice da ugovorne strane surađuju je moguće samo uz izričitu prethodnu pismenu suglasnost ugovornih strana.

eu4

eu2

operativni program

eu 3

bisnode