Indeks Članka

6.OSTALI UVJETI
6.1 Za sporove među ugovornim stranama nadležan je stvarno nadležan sud prema sjedištu Naručitelja/Kupca. Naručitelj/Kupac je ovlašten Dobavljača/Prodavatelja utužiti i na stvarno nadležnom sudu prema sjedištu Dobavljača/Prodavatelja.
6.2 Za sve pravne odnose između ugovornih strana primjenjuje se pravo Republike Hrvatske osim ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore. U slučaju da za neki pravni odnos ne postoji odgovarajuća odredba u pravu RH, primjenjuje se međunarodno pravo, odnosno pravo EU.
6.3 U slučaju da su pojedine odredbe ugovora ništetne, ili bi takvima postale, ostale odredbe ugovora ostaju i nadalje na snazi. Ugovorne strane se obvezuju ništetnu odredbu zamijeniti valjanom, koja će u najvećoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništetna.
6.4 Ugovorne strane se obvezuju da će sve dobivene informacije o drugoj ugovornoj strani smatrati i zauvijek držati kao tajne. To naročito vrijedi za sve informacije koje su označene kao povjerljive i tajne ili su prepoznatljive kao poslovne tajne jedne od ugovornih strana. Javno objavljivanje činjenice da ugovorne strane surađuju je moguće samo uz izričitu prethodnu pismenu suglasnost ugovornih strana.

bisnode logo